Regulamin

Regulamin aplikacji mobilnej Magazynu Pismo

(dalej: Regulamin)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Magazynu Pismo przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android 5+ oraz iOS 10.0+ (dalej: „Aplikacja”).

2. Właścicielem i Operatorem Aplikacji jest Fundacja Pismo spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Górskiego 1/66, 00-055 Warszawa

„Operator”).

3. Aplikacja dostępna jest dla Prenumeratorów i Subskrybentów Magazynu Pismo

4. Pobranie Aplikacji jest możliwe za pośrednictwem sklepu Google Play (dla urządzeń z systemem operacyjnym Android) lub AppStore (dla urządzeń z systemem operacyjnym IOS), zaś sama aplikacja jest bezpłatna.

5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do

korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.

6. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

7. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aktualizacji do Aplikacji. Najnowsza wersja aplikacji będzie dostępna do pobrania ze źródeł wskazanych w § 1 ust. 4 Regulaminu. W przypadku aktualizacji systemów operacyjnych poszczególnych urządzeń, Operator nie ma obowiązku aktualizacji Aplikacji.

§2. DEFINICJE

1. Aplikacja – aplikacja mobilna umożliwiająca dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi lub produktu bankowego do czytania i słuchania wybranych artykułów z serwisu internetowego www.magazynpismo.pl za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

2. Google Play – funkcjonalność systemu Android, umożliwiająca pobranie Aplikacji

3. AppStore – funkcjonalność systemu iOS, umożliwiająca pobranie Aplikacji

4. System – zbiór elementów składających się na całość rozwiązania informatycznego, którego jednym z elementów jest Aplikacja.

5­. Urządzenie – przenośne urządzenie elektroniczne z zainstalowanym systemem operacyjnym Android w wersji 5 lub wyższej lub systemem operacyjnym iOS w wersji 10.0 lub wyższej.

5. Użytkownik – osoba fizyczna, zarejestrowany w serwisie internetowym www.magazynpismo.pl

§3. OPIS FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI

1. Natywna aplikacja mobilna Magazynu Pismo, stworzona na urządzenia z systemem iOS oraz Android cechuje się poniżej wskazanymi funkcjonalnościami:

1.1 Logowanie do Aplikacji

1.2 Dostęp do wersji tekstowej artykułów dostępnych w Aplikacji

1.3 Dostęp do wersji dźwiękowej artykułów dostępnych w Aplikacji za pomocą dedykowanego playera

1.4 Wyszukiwarka artykułów dostępnych w Aplikacji

1.5 Menu kategorii z artykułami dostępnymi w Aplikacji

1.6 Możliwość zmiany koloru tła i fontów

1.7 Możliwość zmiany wielkości fontu

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Warunkiem skorzystania z aplikacji i realizacji procesu jej aktywacji będzie

zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu oraz posiadanie Prenumeraty albo Subskrypcji Magazynu Pismo

2. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją ze źródła wskazanego w §1 ust. 3 Regulaminu tj. sklepu Google Play lub AppStore i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

3. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi

następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

• System operacyjny Android w wersji 5 lub wyższej lub system operacyjny iOS w wersji 10.0 lub wyższej.

• Moduł dostępu do Internetu w technologii WiFi lub GSM (GPRS, HSPA, LTE lub inny zapewniający dostęp do sieci Internet).

4. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji w sposób inny niż wskazany w ustępie 2. powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których aplikacja preinstalowana była fabrycznie, a Operator wyraził na to zgodę.

5. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest nadanie jej stosownych dostępów, których katalog wskazany został w § 7 ust. 4 Regulaminu.

6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.

§ 5. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI

1. Operator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego zminimalizowania. Operator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. Operator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych spowodowanych konserwacją lub modernizacją systemu, w czasie których korzystanie z Aplikacji będzie niemożliwe.

3. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem lub akceptacja treści Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:

4.1. kodowanie transmisji danych protokołem TLS z podpisanym kluczem;

4.2. zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

5. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wykonywanej w oparciu o niniejszy Regulamin – następuje w jeden z następujących sposobów poprzez usunięcie przez Użytkownika powiązania Urządzenia z Aplikacją mobilną.

6. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia §8 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

• szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,

• szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne nie wynikające z winy Operatora, w szczególności ograniczenia lubproblemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

§ 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZAKRES UDOSTĘPNIENIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

1. Aplikacja nie gromadzi żadnych danych o Użytkowniku.

2. Aplikacja na potrzeby realizacji funkcjonalności nie przetwarza danych osobowych.

4. Aplikacja wymaga nadania następujących dostępów:

4.1. Identyfikator urządzenia i informacje o połączeniach – odczytywanie

stanu i informacji o telefonie;

4.2. Inne – pełny dostęp do sieci;

4.3. Powiadomienia – wyświetlanie powiadomień przez Aplikację Mobilną.

§ 8. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres

poczty elektronicznej [email protected]

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: dane Użytkownika, nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji, dokładny czas wystąpienia problemu.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Operatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Operatora, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6.

4. Decyzja Operatora w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres zwrotny złożonej reklamacji, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych związanych z obsługą Aplikacji, podwykonawcom Operatora.

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia nowej wersji

Regulaminu w Aplikacji. Opublikowanie nowej wersji Regulaminu wymaga

akceptacji Regulaminu przez Użytkownika Aplikacji.