Twój dostęp nie jest aktywny. Skorzystaj z oferty i zapewnij sobie dostęp do wszystkich treści.


Czytaj i słuchaj bez ograniczeń. Zaloguj się lub skorzystaj z naszej oferty

Polityka Prywatności

Polityka prywatności
 serwisu internetowego miesięcznika „Pismo. Magazyn Opinii"

Szanowni Czytelnicy,

z dniem 25 maja 2018 zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej „RODO”]. Nowe przepisy istotnie wpływają na ochronę danych osobowych. W związku z tym, ponieważ szanujemy Waszą prywatność i powierzone nam dane osobowe, prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną polityką prywatności, w której znajdziecie informacje o tym, co nowe przepisy zmieniają, co się dzieje z Waszymi danymi osobowymi, jak je chronimy oraz jakie macie prawa.

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi wszystkich osób korzystających z serwisu internetowego [„Użytkownicy”] dostępnego pod adresem www.magazynpismo.pl, a w szczególności sposób przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w tym sprzedaży wydawanego przez Fundację miesięcznika „Pismo. Magazyn Opinii” [„Pismo”] oraz prenumeraty elektronicznej wydania tego tytułu.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników, które zbieramy w procesie rejestracji w serwisie www.magazynpismo.pl czyli internetowego wydania miesięcznika „Pismo. Magazyn opinii” [„Serwis”], jest „Fundacja „PISMO” z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1 lok. 66; NIP: 1182150957; nr REGON: 367953448, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000689263, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [„Fundacja”].

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników

1. Wasze dane osobowe, otrzymaliśmy od Was w trakcie rejestracji w Serwisie, dokonywania zapisu na subskrypcję newslettera oraz w procesie składania zamówienia na usługi lub produkty. Jednak niektóre dane osobowe będziemy od Was pobierać w trakcie korzystania przez Was z Serwisu np. adres IP przypisany do Waszego urządzenia, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, czas dostępu, informację o linkach i odnośnikach do zewnętrznych stron internetowych, z których skorzystaliście korzystając z Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookie znajdują się w pkt 6 niniejszej Polityki Prywatności. 

2. Podajecie nam swoje dane dobrowolnie i tylko takie ich kategorie, które są dla nas niezbędne do prawidłowego świadczenia zamówionych przez Was usług lub do innych prawnie usprawiedliwionych celów, lub celów wynikających wprost z właściwych przepisów prawa. Bez tych danych nie będziemy w stanie świadczyć Wam naszych usług.

3. Może się zdarzyć tak, że poprosimy Was o udzielenie zgody na przetwarzanie Waszych danych osobowych, np. jeśli będziemy chcieli dostarczyć Wam informacji na temat usług niektórych podmiotów, z którymi współpracujemy. Każda zgoda o którą się do Was zwrócimy będzie konkretna i dobrowolna, co oznacza, że będzie dotyczyć jasno sprecyzowanego celu i nie będziecie musieli jej składać, w celu dalszego korzystania z naszych usług, a jeśli jej udzielicie, będzie ona mogła być wycofana w każdym momencie, z zastrzeżeniem jednak, że pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przez nas przed wycofaniem tej zgody.

4. Wasze dane przetwarzamy w następujących celach:

– Zawarcia i prawidłowej realizacji i rozliczenia umowy na zamówione przez Was usługi lub produkty – w tym sprzedaży Pisma oraz prenumeraty elektronicznej wydania tego tytułu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, – w tym przypadku nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu świadczonych usług,

– Wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Fundację przepisami podatkowymi, dotyczącymi sprawozdawczości rachunkowej w tym także w celu potwierdzenia realizacji tych obowiązków – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, – w tym przypadku nie dłużej niż wymagają tego właściwe przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych,

– stanowiących nasz prawnie usprawiedliwiony interes – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO tj.:
* Informowania Was o naszych produktach i usługach oferowanych w Serwisie – w tym przypadku nie dłużej niż do  czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowych lub marketingowych drogą elektroniczną (e-mail) lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
* Realizacji zamówionej usługi newslettera – w tym przypadku nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na subskrypcję newslettera lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
* Analitycznych i statystycznych, w celu dostosowania naszych usług do Waszych potrzeb, poprawą ich jakości oraz ich rozwijaniem i usprawnianiem procesu obsługi – w tym przypadku nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu. 

W tych celach w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy.

– Archiwalnych związanych z dochodzeniem roszczeń bądź obrony naszego interesu prawnego, – w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów. W tych celach często wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie, jednak jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy na świadczenie usług przez Fundację. Jeśli nie zgadzacie się z naszą oceną dokonaną w ten sposób, prosimy o kontakt na adres [email protected] w celu niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji.

– Związanych z obsługą Waszych pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów lub okres przedawnienia roszczeń.

3. Odbiorcy Waszych danych osobowych

1. Niektóre z Waszych danych osobowych będziemy mogli udostępniać innym odbiorcom takim jak podmioty, które współpracują z nami w związku z realizacją usług np. dostawcy rozwiązań płatniczych, dostawcy usług informatycznych, consultingowych, prawnych, księgowych, marketingowych, windykacyjnych. Każdy podmiot z którym współpracujemy zobowiązany jest do utrzymywania takiego samego poziomu ochrony Państwa danych. W przypadkach przewidzianych właściwymi przepisami, Wasze dane będą mogły zostać udostępnione organom władzy publicznej.

2. Informujemy, że Wasze dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Prawa i obowiązki Administratora

1. Fundacja przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym RODO.

2. Fundacja gwarantuje zapewnienie wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, w stopniu niezbędnym dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadającego ryzyku naruszenia praw i wolności osób w tym dla zapobiegania dostępowi osób nieuprawnionych, utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

5. Prawa Użytkowników

W związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych, przysługują Wam następujące prawa:

– prawo dostępu do Waszych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie;

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”) – jeżeli brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w razie wycofania zgody na przetwarzanie danych, złożenia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w której się znaleźliście lub usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy Fundacja dokonuje sprostowania danych, jeśli Fundacja będzie przetwarzać dane bez podstawy prawnej, ale nie będziecie chcieli ich usunąć, Fundacja nie będzie już potrzebowała Waszych danych, jednak poinformujecie Fundację, że dane te będą potrzebne do ochrony Waszych praw lub dochodzenia roszczeń;

– prawo do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które macie prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym;

– prawo wycofania zgody – w zakresie, w jakim Wasze dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Was zgody, przysługuje Wam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt z Fundacją, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Waszej zgody przed jej wycofaniem;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ze względu na szczególną sytuację, w której się znaleźliście chyba że Fundacja będzie posiadała nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu produktów i usług;

– prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat oraz sposobu wniesienia skargi uzyskacie na stronie https://uodo.gov.pl/

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przysługujących Wam praw prosimy o kontakt na adres [email protected]

6. Pliki Cookies

1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Fundację na urządzeniu osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Fundację produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów oraz dają możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin produktów prezentowanych w Serwisu.

2. Mechanizm działania plików cookies jest bezpieczny dla urządzeń Użytkowników.

3. Fundacja może gromadzić adresy IP Klientów, które umożliwiają dostęp do Internetu. W większości przypadków są one przypisywane urządzeniom dynamicznie, tj. zmieniają się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowane są powszechnie jako nieosobiste informacje identyfikujące. Adres IP jest wykorzystywany przez Fundację przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowane jest najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

4. Serwis zawiera linki i odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, których Fundacja nie jest właścicielem, a więc nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności stosowane przez ich operatorów.

7. Postanowienia końcowe

1. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie w trybie przewidzianym dla regulaminu korzystania z Serwisu. W dniu dokonania zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, data wprowadzenia ostatniej poprawki wskazana w ustępie 3 poniżej zostanie zaktualizowana.

2. Wszelkie pytania dodatkowe, związane z Polityką Prywatności można kierować na następujący adres e-mail: [email protected].

3. Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2021

Newsletter

Pismo na bieżąco

Nie przegap najnowszego numeru Pisma i dodatkowych treści, jakie co miesiąc publikujemy online. Zapisz się na newsletter. Poinformujemy Cię o najnowszym numerze, podcastach i dodatkowych treściach w serwisie.

* pola obowiązkowe

SUBMIT

SPRAWDŹ SWOJĄ SKRZYNKĘ E-MAIL I POTWIERDŹ ZAPIS NA NEWSLETTER.

DZIĘKUJEMY! WKRÓTCE OTRZYMASZ NAJNOWSZE WYDANIE NASZEGO NEWSLETTERA.

Twoja rezygnacja z newslettera została zapisana.

WYŁĄCZNIE DLA OSÓB Z AKTYWNYM DOSTĘPEM ONLINE.

Zaloguj

ABY SIĘ ZAPISAĆ MUSISZ MIEĆ WYKUPIONY DOSTĘP ONLINE.

Sprawdź ofertę

DZIĘKUJEMY! WKRÓTCE OSOBA OTRZYMA DOSTĘP DO MATERIAŁU PISMA.

-

-

-

  • -
ZAPISZ
USTAW PRĘDKOŚĆ ODTWARZANIA
0,75X
1,00X
1,25X
1,50X
00:00
50:00