Twój dostęp nie jest aktywny. Skorzystaj z oferty i zapewnij sobie dostęp do wszystkich treści.


Czytaj i słuchaj bez ograniczeń. Zaloguj się lub skorzystaj z naszej oferty

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin serwisu internetowego miesięcznika "Pismo. Magazyn Opinii"

§ 1

DEFINICJE

„Cena” oznacza cenę danego Produktu lub Usługi, znajdującą się w jego opisie, przy czym w zakresie prenumeraty Pisma wskazane są warianty w zależności od rodzaju i okresu trwania prenumeraty. Cena jest podana w PLN oraz zawiera podatek VAT. Cena Produktu lub Usługi zawiera koszty dostawy.

„Darczyńca” oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przekazującą za pośrednictwem Serwisu Darowiznę na rzecz Fundacji.

„Darowizna” oznacza darowiznę w rozumieniu prawa powszechnego, stanowiącą kwotę pieniężną przekazaną dobrowolnie przez Darczyńcę na rzecz działalności statutowej Fundacji.

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.).

„Formularz Zamówienia” oznacza usługę świadczoną przez Fundację za pośrednictwem Serwisu w trakcie składania Zamówienia, polegającą na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego dokonanie wyboru oraz złożenie Zamówienia Produktów lub Usług oraz określenie niektórych warunków sprzedaży, w szczególności sposobu płatności oraz dostawy. Złożenie Zamówienia Produktów lub Usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część Umowy.

„Fundacja” oznacza Fundację „PISMO” z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1 lok. 66, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000689263, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 1182150957 i nr REGON 367953448; e-mail: [email protected].

„Klient” oznacza osobę korzystającą z Serwisu zarówno jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, w tym Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

„Konsument” oznacza Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

„Konto” oznacza profil internetowy Klienta stanowiący wydzielony element Serwisu udostępniany Klientowi po autoryzacji. Autoryzacja odbywa się poprzez podanie właściwego hasła i identyfikatora (adres e-mail podany w procesie rejestracji), definiowanych przez Klienta przy zakładaniu profilu w Serwisie. Konto jest niezbędne do zarządzania informacjami dotyczącymi Klienta oraz dokonywania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych przypisywanych Klientowi, możliwych do wykonania za pośrednictwem Konta, w szczególności związanych ze złożeniem Zamówienia.

„Newsletter” oznacza usługę świadczoną przez Fundację, polegającą na cyklicznym dostarczaniu Klientowi, pod warunkiem udzielenia właściwej zgody, informacji o charakterze handlowym, dotyczącej w szczególności informacji o treściach, Produktach i Usługach, nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie.

„Pismo” oznacza czasopismo – miesięcznik „Pismo. Magazyn Opinii”, dostępne w ofercie Prenumeraty znajdującej się w Serwisie, którego wydawcą jest Fundacja.

„Dostęp online”  lub prenumerata cyfrowa, oznacza dostęp online do wszystkich treści bieżącego numeru Pisma opublikowanych w serwisie www.magazynpismo.pl oraz archiwum miesięcznika i materiałów multimedialnych w wariancie Przedpłaty i wariancie Subskrypcja.

„Prenumerata papierowa” oznacza formę sprzedaży Pisma zapewniającą Klientowi dostarczenie kolejnych numerów Pisma w okresie wybranym przez Klienta w wariancie Przedpłaty i wariancie Subskrypcja.

„Produkty i Usługi” oznaczają produkty i usługi oferowane przez Fundację za pośrednictwem Serwisu, będące przedmiotem Umów, w tym Prenumerata papierowa i dostęp online.

„Przedpłata” oznacza wariant płatności za Prenumeratę papierową lub Dostęp online, w którym Klient dokonuje płatności z góry za wybrany wariant Prenumeraty.

„Przedsiębiorca na prawach konsumenta” oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

„Regulamin” oznacza niniejszy regulamin stanowiący ogólne warunki Umowy i będący jej integralną częścią.

„Serwis” oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.magazynpismo.pl, którego właścicielem i administratorem jest Fundacja, umożliwiający Klientom zamówienie Produktów i Usług oraz ich realizację, a także przekazywanie Darowizn na rzecz Fundacji.

„Subskrypcja” oznacza wariant płatności za Prenumeratę papierową lub dostęp cyfrowy, w którym opłata z tytułu wybranego wariantu Prenumeraty jest pobierana z konta Klienta w cyklu określonym szczegółowo w warunkach oferty.

„Umowa” oznacza umowę sprzedaży Produktów lub umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu, zawieraną pomiędzy Fundacją a Klientem w momencie potwierdzenia przez Fundację przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta.

„Użytkownik” oznacza wskazaną przez Klienta osobę fizyczną lub prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która będzie korzystać z Prenumeraty lub Dostępu online  i której dane zostaną zakodowane dla celów Prenumeraty. Użytkownikiem może być sam Klient.

„Strona” oznacza Fundację lub Klienta.

„Strony” oznaczają Fundację i Klienta.

Zamówienie” oznacza zamówienie złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia.

§ 2
UTWORZENIE KONTA

1. W celu utworzenia Konta należy:

1.1. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Serwisu poprzez wprowadzenie następujących danych: adres e-mail i hasło. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie nieprawidłowych danych w procesie tworzenia Konta;

1.2. zapoznać się i zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „Tak” w formularzu rejestracyjnym dostępnym w procesie tworzenia Konta;

1.3. zaakceptować zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację oraz potwierdzić zapoznanie się z Polityką Prywatności Fundacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „Tak” w formularzu rejestracyjnym dostępnym w procesie tworzenia Konta;

1. 4. zaakceptować otrzymywanie od Fundacji informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez zaznaczenie pola „Tak” w formularzu rejestracyjnym dostępnym w procesie tworzenia Konta.

2. Aktywacja Konta następuje automatycznie a jej potwierdzeniem jest wiadomość wysłana na podany w procesie rejestracji adres e-mail.

3. Klient może posiadać tylko jedno Konto.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania dokonywane za pośrednictwem Konta.

5. Zabronione jest wykorzystywanie Konta do wprowadzania treści o charakterze bezprawnym. Klient przyjmuje do wiadomości, że majątkowe prawa autorskie do materiałów udostępnianych mu w ramach świadczonych Usług przysługują Fundacji lub osobom trzecim, w związku z tym Klient nie jest upoważniony do korzystania z nich w sposób naruszający te prawa, poza przypadkami dopuszczalnymi przez właściwe przepisy.

6. Fundacja zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu do Konta lub do wybranych Produktów lub Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Serwisu jest zagrożone. Fundacja może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta, po dokonaniu której Klient natychmiast odzyskuje dostęp do Konta.

7. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

§ 3
WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Pełna funkcjonalność Serwisu dostępna jest wyłącznie po zalogowaniu się do Konta poprzez stronę internetową: www.magazynpismo.pl.

2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu możliwe jest na urządzeniu końcowym posiadającym dostęp do sieci Internet, wyposażonym w jedną z poniższych przeglądarek internetowych:

2.1. Microsoft Internet Explorer wersje od 10.0

2.2. Mozilla Firefox wersje od 30

2.3. Google Chrome wersje od 28.0

2.4. Opera wersje od 11.0

2.5. Apple Safari wersje od 5.0

3. W celu umożliwienia prawidłowego korzystania z Serwisu przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę plików cookies oraz JavaScript.

4. Fundacja zapewnia możliwość korzystania z Serwisu za pośrednictwem urządzeń mobilnych (telefon, tablet). Logowanie do Serwisu za pośrednictwem urządzeń mobilnych powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio ze strony internetowej Serwisu.

§ 4
ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Złożenie Zamówienia możliwe jest po utworzeniu i zalogowaniu się do Konta.

3. Zamówienie składane jest poprzez wskazanie Produktu lub Usługi objętych Zamówieniem, sposobu płatności oraz uzupełnienie niezbędnych danych w Formularzu Zamówienia, tj.:

3.1. adresu e-mail – w przypadku dostępu online;

3.2. imienia, nazwiska i adresu do doręczeń (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) – w przypadku prenumeraty papierowej;

3.3. firmy, jej adresu i numeru NIP – w przypadku chęci otrzymania faktury przez Klienta; a następnie potwierdzenie Zamówienia. W przypadku wprowadzenia niepełnych lub błędnych informacji i danych Fundacja może zwrócić się do Klienta o ich uzupełnienie lub skorygowanie.

4. Przyjęcie Zamówienia przez Fundację potwierdzane jest poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany na Koncie.

5. Umowa zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Fundację przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta, zgodnie z ust. 3 powyżej. Realizacja Zamówienia następuje, w zależności od wybranego sposobu płatności, tj. po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Fundacji bądź otrzymaniu przez Fundację potwierdzenia pozytywnej realizacji płatności z serwisów płatniczych Espago lub Przelewy24.  Prenumerata papierowa, jest aktywna od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po dacie zaksięgowania płatności na rachunku Fundacji. W przypadku Dostępu online zostaje ona uruchomiona natychmiast po zaksięgowaniu płatności na rachunku Fundacji, a jej czas liczony jest w miesiącach kalendarzowych, począwszy od kolejnego miesiąca po dacie zaksięgowania wpłaty. Przy czym stałym elementem prenumeraty papierowej jest dostęp do aktualnych treści publikowanych w serwisie www.magazynpismo.pl oraz cyfrowego archiwum.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez
(1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu oraz
(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej.

7. Szczegóły Umowy są dodatkowo utrwalone  i zabezpieczone w systemie informatycznym Serwisu.

8. Dostawy zamówionych Produktów realizowane są na terytorium RP poprzez TM Media Spółka z o.o. oraz Wydawnictwo SIGMA-NOT.

§ 5
PŁATNOŚCI

1. Płatności za Produkty i Usługi dostarczane za pośrednictwem Serwisu mogą być dokonywane jako płatności elektroniczne i płatności kartą debetową bądź kredytową za pośrednictwem serwisów Espago lub Przelewy 24. Płatności kartami i płatności cykliczne będą realizowane przez Espago, a przelewy elektroniczne przez Przelewy24.  Dostępne w danym momencie sposoby płatności określone są na stronie Serwisu w zakładce informacyjnej dotyczącej oferty oraz na stronie internetowej www.magazynpismo.pl i mogą wymagać akceptacji regulaminu serwisu www.magazynpismo.pl oraz operatorów płatności.

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów Przelewy24 i Espago, w wariancie Przedpłaty oraz w wariancie Subskrypcji. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 Dni Roboczych  od dnia złożenia Zamówienia.

§ 6
PRODUKTY I USŁUGI

1. W ramach Usług dostępnych w Serwisie, Fundacja świadczy na rzecz Klientów usługi związane z założeniem i administrowaniem Kontem, dostarczaniem Newslettera oraz Formularzem Zamówienia.

2. W ramach Produktów dostępnych w Serwisie, Fundacja oferuje dostęp cyfrowy i prenumeratę papierową Pisma. Aktualna oferta Produktów i Usług dostępna jest w Serwisie.

§ 7 

REALIZACJA USŁUGI NEWSLETTERA

1. Na wyraźne żądanie Klienta, może on zamówić usługę Newslettera.

2. Korzystanie z usługi Newslettera jest bezpłatne.

3. W ramach świadczenia usługi Newslettera wysyłane są następujące rodzaje Newsletterów:

(1) Newsletter kierowany do wszystkich Klientów, którzy wyrazili zgodę na korzystanie z usługi Newslettera, oraz

(2) Newsletter dedykowany dla Klientów, którzy wyrazili zgodę na korzystanie z usługi Newslettera i posiadają aktywne Dostęp cyfrowy lub Prenumeratę papierową. 

3. Klient może dokonać zamówienia usługi Newslettera podczas procesu rejestracji Konta, poprzez wyrażenie zgody na korzystanie z usługi Newslettera. 

4. Klient może dokonać zamówienia usługi Newslettera również bez zakładania Konta. W tym celu Klient powinien w Serwisie w części dotyczącej Newslettera podać swój adres e-mail, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz mnie” oraz potwierdzić podany adres e-mail klikając w link wysłany na wskazany adres. Uzupełnienie pola w Serwisie w części dotyczącej Newslettera poprzez podanie adresu e-mail Klienta oznacza zgodę Klienta na otrzymywanie Newslettera.

5. W celu realizacji zamówienia usługi Newslettera, Fundacja pozyskuje od Klienta adres e-mail podany przez Klienta podczas zapisu na newsletter w Serwisie w części dotyczącej Newsletter lub w trakcie zakładania Konta. 

6. Klient w każdej chwili może dokonać zmiany danych wprowadzonych podczas zapisu na newsletter. 

7. Po dokonaniu rejestracji i aktywacji Konta z wyrażeniem zgody na zapis do Newslettera, podany adres e-mail Klienta automatycznie zostaje zapisany w bazie Fundacji i od tej chwili usługa Newslettera jest aktywna. Jeśli zapis na Newsletter nastąpił w Serwisie w części dotyczącej Newsletter, na podany adres e-mail Klient otrzyma wiadomość z linkiem aktywującym usługę Newslettera. Poprzez kliknięcie w ww. link Klient potwierdza poprawność podanego adresu e-mail oraz wolę korzystania z usługi Newslettera, a także aktywuje usługę.

8. Korzystanie z usługi Newslettera rozpoczyna się po aktywacji Konta w Serwisie (jeśli zapis na Newsletter nastąpił w procesie rejestracji Konta) lub po kliknięciu w link aktywujący usługę Newslettera (jeśli zapis na Newsletter nastąpił w Serwisie w części dotyczącej Newsletter).

9. Newslettery przesyłane są w określonych odstępach czasowych w postaci poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta.

10. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając w link dezaktywacyjny znajdujący się w treści otrzymanego e-maila  z Newsletterem. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane niezwłocznie.  Z chwilą rezygnacji, usługa korzystania z  Newslettera zostanie całkowicie wyłączona. Wycofanie zgody na otrzymywanie Newslettera nie wpływa na zgodność z prawem czynności, której dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNDACJI

1. Zasady ogólne:

1.1. Fundacja dąży do utrzymania ciągłości funkcjonowania Serwisu. Odpowiedzialność Fundacji za niedostępność Serwisu spowodowaną czynnikami niezależnymi od Fundacji o charakterze technicznym lub w związku z działaniem bądź zaniechaniem osób trzecich jest wyłączona. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Fundacji.

1.2. W przypadku zaistnienia zakłóceń technicznych działania Serwisu skutkujących brakiem dostępności Serwisu, Fundacja podejmie wszelkie działania mające na celu niezwłoczne usunięcie awarii oraz jej ewentualnych negatywnych skutków zgodnie z polityką bezpieczeństwa Fundacji.

2. Postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami:

2.1. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Fundacja ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.

2.2. Z chwilą wydania przez Fundację Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Fundacja w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

2.3. W razie przesłania Produktu do Klienta niebędącego Konsumentem za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

2.4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Fundacji z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

2.5. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Fundacja może wypowiedzieć Umowę oraz zaprzestać świadczenia usług wskazanych w § 6 ust. 1 Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w formie dokumentowej.

2.6. Odpowiedzialność Fundacji w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty 1 500 zł (tysiąca pięciuset złotych). Fundacja ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.

2.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Fundacją a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fundacji.

§ 9
ODSTĄPIENIE OD LUB ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa pomiędzy Konsumentem a Fundacją wygasa wskutek:

1.1. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Konsumenta lub Fundację za 30-dniowym terminem wypowiedzenia, przy czym w przypadku wypowiedzenia Umowy dotyczącej Prenumeraty w wariancie Przedpłaty Użytkownikowi zostanie zwrócona część zapłaconej ceny – proporcjonalnie do okresu korzystania z Prenumeraty, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dezaktywacji Prenumeraty. Natomiast w przypadku Prenumeraty w wariancie Subskrypcji, wypowiedzenie musi zostać złożone nie później niż 48 godzin przed upływem terminu pobrania cyklicznej opłaty, co spowoduje wyłączenie Subskrypcji w dniu pobierania cyklicznej opłaty i w przypadku Prenumeraty papierowej brak opłaty za wydanie miesięcznika ukazujące się w kolejnym miesiącu kalendarzowym. W przypadku przekroczenia tego terminu Subskrypcja wygasa z końcem kolejnego terminu pobierania cyklicznej opłaty;

1.2. wypowiedzenia przez Fundację Umowy w innych przypadkach określonych w Regulaminie.

2. Fundacji przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Fundacji.

3. Umowa z Klientem może być rozwiązana przez Fundację ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Fundację:

3.1. podania nieprawdziwych danych identyfikacyjnych przez Klienta;

3.2. wprowadzania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich;

3.3. podejmowania przez Klienta działań mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego Serwisu;

3.4. podejmowania przez Klienta innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla Fundacji;

3.5. bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 5 Dni Roboczych na usunięcie naruszeń. Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

4. Niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej Fundacji przysługuje prawo do wprowadzenia blokady Konta z powodu przyczyn wskazanych w § 8 ust. 3 Regulaminu lub w przypadku gdy Fundacja podejrzewa, że z Konta korzysta osoba nieupoważniona przez Klienta.

5. Ustanowienie blokady Konta uniemożliwia zalogowanie się na Konto i korzystanie z jego funkcjonalności. W celu usunięcia blokady Klient powinien skontaktować się z Fundacją. Fundacji przysługuje prawo do utrzymania zastosowanej blokady Konta do czasu podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy na zasadach wskazanych w § 8 ust. 3 Regulaminu lub usunięciu naruszeń – według wyboru Fundacji.

6. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze względem Fundacji w związku z zablokowaniem Konta.

7. Z uwagi na charakter Usług świadczonych na rzecz Konsumentów, Klienci będący Konsumentami, wraz z potwierdzeniem zamówienia z obowiązkiem płatności mogą wyrazić zgodę na udostępnienie Usług i Produktów przed upływem 14 dni i rezygnują tym samym z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni.

8. W przypadku braku wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu 14 dni (w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość) Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny, w takim wypadku Fundacja zwróci Konsumentowi koszt Prenumeraty cyfrowej (dostępu online) oraz z uwagi na charakter Usług świadczonych na rzecz Konsumentów część lub całość kosztów, odpowiadających cenie za materiały nieudostępnione w ramach Prenumeraty papierowej, bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone;

8.1. pisemnie na adres: Fundacja „PISMO” z  siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1 lok. 66;

8.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

9. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

10. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą, a w zakresie Prenumeraty papierowej – ze skutkiem na przyszłość.

12. Fundacja ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie oraz w przypadku Prenumeraty papierowej z wyjątkiem kosztu za już dostarczone lub wysłane do Konsumenta numery Pisma. Fundacja dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. W przypadku zakupu Prenumeraty papierowej Konsument nie ma obowiązku zwrotu już dostarczonych numerów Pisma.

14. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, Fundacja nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

15. Postanowienia dotyczące zwrotu nie dotyczą zakupu Prenumeraty cyfrowej (dostępu online). W takim przypadku dostęp do prenumeraty zostaje zablokowany najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 10
REKLAMACJE

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Zgłoszenia dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Fundację należy zgłaszać na adres elektroniczny: [email protected]. Każdorazowo zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz dokładny opis sytuacji będącej podstawą reklamacji, jak również ewentualne propozycje co do rozstrzygnięcia sytuacji będącej podstawą reklamacji. Fundacja udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, a w przypadku otrzymania zgłoszenia niezawierającego informacji wymaganych do jego rozpatrzenia, zwróci się do Odbiorcy o przekazanie dodatkowych informacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania informacji uzupełniających.

2. Postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów będących Konsumentami:

2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Fundacji względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

2.2. Fundacja obowiązana jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

2.3.1. pisemnie na adres: Fundacja „PISMO” z  siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1 lok. 66;
2.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

2.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Fundację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych  z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.5. Fundacja ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Fundacji w powyższym terminie oznacza, że Fundacja uznała reklamację za uzasadnioną.

2.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Fundację do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Fundacji, Klient zostanie poproszony przez Fundację o dostarczenie Produktu na koszt Fundacji na adres miesięcznika PISMO z  siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1 lok. 66.

2.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w ust. 2.6 powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Fundacji do reklamacji Klienta, o którym mowa w ust. 2.5 powyżej oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Fundacji usunięcia wady, o którym mowa w art. 5611 Kodeksu cywilnego.

§ 11
ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

1. Serwis umożliwia przekazywanie Darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji.

2. Przekazanie Darowizny za pośrednictwem Serwisu nie wymaga utworzenia Konta zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego Regulaminu.

3. Darczyńca ma prawo wyboru:

3.1. kwoty Darowizny;

3.2. sposobu uiszczenia płatności z tytułu Darowizny.

4. Do sposobu uiszczania płatności § 5 niniejszego Regulamin stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem ust. 1 pkt 1.3.

§ 11
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Klienta w procesie zakładania Konta oraz korzystania z Serwisu jest Fundacja. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, wykonania Umowy, w celach analitycznych i statystycznych oraz innych celach zgodnych z właściwymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy ich podania może to w niektórych przypadkach powodować brak możliwości korzystania z Usług.

2. Fundacja zapewnia, że wypełnia wszelkie obowiązki wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), obowiązującego od 25 maja 2018 r., w szczególności, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych Osobowych i ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Fundacja wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

3. Klient został poinformowany i akceptuje, że adresy poczty elektronicznej udostępniane są na rzecz Fundacji w procesie rejestracji Konta przez Klienta dla zapewnienia możliwości komunikacji za pośrednictwem Serwisu, jak również przesyłania Klientowi przez Fundację drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym ofert i innych podobnych komunikatów związanych z Usługami lub Produktami dostarczanymi przez Fundację.

4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych przez podmioty współpracujące z Fundacją w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

5. Niezależnie od powyższych postanowień Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie danych, które nie stanowią danych osobowych, zgromadzonych przez Fundację za pośrednictwem Serwisu, dla celów statystycznych i analitycznych.

6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów określa Polityka Prywatności.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Fundacja może dokonać zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta, chyba, że wprowadzenie zmian związane jest z wejściem w życie nowych przepisów prawnych oraz uchyleniem lub zmianą przepisów prawnych już obowiązujących mających wpływ na świadczenie Usług lub dostarczanie Produktów przez Fundację lub funkcjonowanie Serwisu, dostosowanie Regulaminu do koniecznych zmian wprowadzanych w systemie informatycznym jak również związanych ze zmianą zakresu świadczonych Usług.

2. Fundacja każdorazowo informuje o dokonaniu zmian w Regulaminie publikując go na stronie lub wysyłając informację na adres e-mail Klienta z linkiem do strony internetowej, na której publikowany jest Regulamin.

3. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek po upływie czternastu dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu Klienta będącego stroną Umowy, chyba, że Klient przed upływem tego terminy wypowie Umowę pisemnie lub w formie oświadczenia przesłanego na adres [email protected]

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

5. Fundacja nie przenosi na Klienta jakichkolwiek praw innych niż wskazane wprost w Regulaminie, w tym w szczególności nie przenosi na Klienta praw majątkowych i nie udziela licencji dorozumianych. Wszelkie oznaczenia identyfikujące Fundację, w szczególności znaki towarowe, mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie za uprzednią zgodą Fundacji wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

6. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami Fundacja może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Klienta niebędącego Konsumentem.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 3.01.2018 r. Ostatnia aktualizacja : 30.07.2021

§ 13
PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

1. Prawem właściwym dla Umów pomiędzy Klientami a Fundacją, której przedmiotem są Produkty lub Usługi dostarczane przez Fundację na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory związane z usługami lub produktami dostarczanymi przez Fundację będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-015), przy ul. Sienkiewicza 3 (adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, na co niniejszym Fundacja wyraża zgodę.

4. Użytkownik może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.

5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

7. Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

Polityka prywatności

Szanowni Czytelnicy,

z dniem 25 maja 2018 zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej „RODO”]. Nowe przepisy istotnie wpływają na ochronę danych osobowych. W związku z tym, ponieważ szanujemy Waszą prywatność i powierzone nam dane osobowe, prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną polityką prywatności, w której znajdziecie informacje o tym, co nowe przepisy zmieniają, co się dzieje z Waszymi danymi osobowymi, jak je chronimy oraz jakie macie prawa.

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi wszystkich osób korzystających z serwisu internetowego [„Użytkownicy”] dostępnego pod adresem www.magazynpismo.pl, a w szczególności sposób przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w tym sprzedaży wydawanego przez Fundację miesięcznika „Pismo. Magazyn Opinii” [„Pismo”] oraz prenumeraty elektronicznej wydania tego tytułu.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników, które zbieramy w procesie rejestracji w serwisie www.magazynpismo.pl czyli internetowego wydania miesięcznika „Pismo. Magazyn opinii” [„Serwis”], jest „Fundacja „PISMO”z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1 lok. 66; NIP: 1182150957; nr REGON: 367953448, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000689263, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [„Fundacja”].

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników

1. Wasze dane osobowe, otrzymaliśmy od Was w trakcie rejestracji w Serwisie, dokonywania zapisu na subskrypcję newslettera oraz w procesie składania zamówienia na usługi lub produkty. Jednak niektóre dane osobowe będziemy od Was pobierać w trakcie korzystania przez Was z Serwisu np. adres IP przypisany do Waszego urządzenia, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, czas dostępu, informację o linkach i odnośnikach do zewnętrznych stron internetowych, z których skorzystaliście korzystając z Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookie znajdują się w pkt 6 niniejszej Polityki Prywatności. 

2. Podajecie nam swoje dane dobrowolnie i tylko takie ich kategorie, które są dla nas niezbędne do prawidłowego świadczenia zamówionych przez Was usług lub do innych prawnie usprawiedliwionych celów, lub celów wynikających wprost z właściwych przepisów prawa. Bez tych danych nie będziemy w stanie świadczyć Wam naszych usług.

3. Może się zdarzyć tak, że poprosimy Was o udzielenie zgody na przetwarzanie Waszych danych osobowych, np. jeśli będziemy chcieli dostarczyć Wam informacji na temat usług niektórych podmiotów, z którymi współpracujemy. Każda zgoda o którą się do Was zwrócimy będzie konkretna i dobrowolna, co oznacza, że będzie dotyczyć jasno sprecyzowanego celu i nie będziecie musieli jej składać, w celu dalszego korzystania z naszych usług, a jeśli jej udzielicie, będzie ona mogła być wycofana w każdym momencie, z zastrzeżeniem jednak, że pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przez nas przed wycofaniem tej zgody.

4. Wasze dane przetwarzamy w następujących celach:

– Zawarcia i prawidłowej realizacji i rozliczenia umowy na zamówione przez Was usługi lub produkty – w tym sprzedaży Pisma oraz prenumeraty elektronicznej wydania tego tytułu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, – w tym przypadku nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu świadczonych usług,

– Wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Fundację przepisami podatkowymi, dotyczącymi sprawozdawczości rachunkowej w tym także w celu potwierdzenia realizacji tych obowiązków – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, – w tym przypadku nie dłużej niż wymagają tego właściwe przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych,

– stanowiących nasz prawnie usprawiedliwiony interes – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO tj.:
* Informowania Was o naszych produktach i usługach oferowanych w Serwisie – w tym przypadku nie dłużej niż do  czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowych lub marketingowych drogą elektroniczną (e-mail) lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
* Realizacji zamówionej usługi newslettera – w tym przypadku nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na subskrypcję newslettera lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
* Analitycznych i statystycznych, w celu dostosowania naszych usług do Waszych potrzeb, poprawą ich jakości oraz ich rozwijaniem i usprawnianiem procesu obsługi – w tym przypadku nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu. 

W tych celach w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy.

– Archiwalnych związanych z dochodzeniem roszczeń bądź obrony naszego interesu prawnego, – w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów. W tych celach często wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie, jednak jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy na świadczenie usług przez Fundację. Jeśli nie zgadzacie się z naszą oceną dokonaną w ten sposób, prosimy o kontakt na adres [email protected] w celu niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji.

– Związanych z obsługą Waszych pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów lub okres przedawnienia roszczeń.

3. Odbiorcy Waszych danych osobowych

1. Niektóre z Waszych danych osobowych będziemy mogli udostępniać innym odbiorcom takim jak podmioty, które współpracują z nami w związku z realizacją usług np. dostawcy rozwiązań płatniczych, dostawcy usług informatycznych, consultingowych, prawnych, księgowych, marketingowych, windykacyjnych. Każdy podmiot z którym współpracujemy zobowiązany jest do utrzymywania takiego samego poziomu ochrony Państwa danych. W przypadkach przewidzianych właściwymi przepisami, Wasze dane będą mogły zostać udostępnione organom władzy publicznej.

2. Informujemy, że Wasze dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Prawa i obowiązki Administratora

1. Fundacja przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym RODO.

2. Fundacja gwarantuje zapewnienie wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, w stopniu niezbędnym dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadającego ryzyku naruszenia praw i wolności osób w tym dla zapobiegania dostępowi osób nieuprawnionych, utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

5. Prawa Użytkowników

W związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych, przysługują Wam następujące prawa:

– prawo dostępu do Waszych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie;

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”) – jeżeli brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w razie wycofania zgody na przetwarzanie danych, złożenia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w której się znaleźliście lub usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy Fundacja dokonuje sprostowania danych, jeśli Fundacja będzie przetwarzać dane bez podstawy prawnej, ale nie będziecie chcieli ich usunąć, Fundacja nie będzie już potrzebowała Waszych danych, jednak poinformujecie Fundację, że dane te będą potrzebne do ochrony Waszych praw lub dochodzenia roszczeń;

– prawo do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które macie prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym;

– prawo wycofania zgody – w zakresie, w jakim Wasze dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Was zgody, przysługuje Wam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt z Fundacją, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Waszej zgody przed jej wycofaniem;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ze względu na szczególną sytuację, w której się znaleźliście chyba że Fundacja będzie posiadała nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu produktów i usług;

– prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat oraz sposobu wniesienia skargi uzyskacie na stronie https://uodo.gov.pl/

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przysługujących Wam praw prosimy o kontakt na adres [email protected]

6. Pliki Cookies

1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Fundację na urządzeniu osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Fundację produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów oraz dają możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin produktów prezentowanych w Serwisu.

2. Mechanizm działania plików cookies jest bezpieczny dla urządzeń Użytkowników.

3. Fundacja może gromadzić adresy IP Klientów, które umożliwiają dostęp do Internetu. W większości przypadków są one przypisywane urządzeniom dynamicznie, tj. zmieniają się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowane są powszechnie jako nieosobiste informacje identyfikujące. Adres IP jest wykorzystywany przez Fundację przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowane jest najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

4. Serwis zawiera linki i odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, których Fundacja nie jest właścicielem, a więc nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności stosowane przez ich operatorów.

7. Postanowienia końcowe

1. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie w trybie przewidzianym dla regulaminu korzystania z Serwisu. W dniu dokonania zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, data wprowadzenia ostatniej poprawki wskazana w ustępie 3 poniżej zostanie zaktualizowana.

2. Wszelkie pytania dodatkowe, związane z Polityką Prywatności można kierować na następujący adres e-mail: [email protected].

3. Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2021

Newsletter

Pismo na bieżąco

Nie przegap najnowszego numeru Pisma i dodatkowych treści, jakie co miesiąc publikujemy online. Zapisz się na newsletter. Poinformujemy Cię o najnowszym numerze, podcastach i dodatkowych treściach w serwisie.

* pola obowiązkowe

SUBMIT

SPRAWDŹ SWOJĄ SKRZYNKĘ E-MAIL I POTWIERDŹ ZAPIS NA NEWSLETTER.

DZIĘKUJEMY! WKRÓTCE OTRZYMASZ NAJNOWSZE WYDANIE NASZEGO NEWSLETTERA.

Twoja rezygnacja z newslettera została zapisana.

WYŁĄCZNIE DLA OSÓB Z AKTYWNYM DOSTĘPEM ONLINE.

Zaloguj

ABY SIĘ ZAPISAĆ MUSISZ MIEĆ WYKUPIONY DOSTĘP ONLINE.

Sprawdź ofertę

DZIĘKUJEMY! WKRÓTCE OSOBA OTRZYMA DOSTĘP DO MATERIAŁU PISMA.

-

-

-

  • -
ZAPISZ
USTAW PRĘDKOŚĆ ODTWARZANIA
0,75X
1,00X
1,25X
1,50X
00:00
50:00